Regulamin wyjazdów

REGULAMIN WYDARZEŃ
ORGANIZOWANYCH PRZEZ UCZELNIĘ ASBIRO

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa każdorazowe zasady udziału w Wydarzeniu.
 1. Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają:

  a) Organizator – Uczelnia Asbiro, ul. Gdańska 112, 90-508 Łódź, NIP: 7282685709, ewidencja uczelni niepublicznych – numer ewidencyjny 346
  b) Uczestnik – osobę spełniającą warunki uczestnictwa zgodnie z niniejszym Regulaminem, będącą przy tym osobą, na rzecz której organizator realizuje zadania statutowe;
  c) Wydarzenie – wydarzenie naukowe każdorazowo organizowane przez Organizatora poza siedzibą Uczelni ASBIRO;
 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 lutego 2021 r.

§ 2
CELE WYDARZENIA

 1. Organizacja Wydarzenia ma na celu:

  a) edukację Uczestników w zakresie opisanym w umowie;
  b) aktywną rekreację Uczestników;
  c) promocję aktywnej formy spędzania wolnego czasu,
  d) popularyzację zdrowego stylu życia.
 1. Organizacja wyjazdu oraz usług świadczonych na rzecz Uczestników w czasie Wydarzenia została oparta na zasadach niezarobkowych, mając na celu realizację zadań statutowych Organizatora.

§ 3
ORGANIZATOR I UCZESTNICY

 1. Organizator oświadcza, że nie wykonuje stałej działalności w zakresie organizacji imprez turystycznych, a Wydarzenie, którego dotyczy przedmiotowy regulamin zostało zorganizowane w celu realizacji zadań statutowych Organizatora na rzecz Uczestników.
 1. Uczestnikiem Wydarzenia może być jedynie:
  a) członek Klubu ASBIRO;
  b)osoba będąca studentem lub słuchaczem Uczelni ASBIRO w związku z realizacją zadań statutowych;
  c)osoba będąca wykładowcą Uczelni ASBIRO w związku z realizacją zadań statutowych;
  d)rodzina lub osoba bliska dla osoby określonej pod lit. a-b powyżej;
 1. Uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest do zawarcia z Organizatorem umowy regulującej warunki uczestnictwa w Wydarzeniu.

§ 4
TERMIN I MIEJSCE WYDARZENIA

1. Termin i miejsce Wydarzenia są każdorazowo określone w umowie zawartej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

2. Organizator apeluje, aby zapoznać się ze szczegółowym harmonogramem Wydarzenia, który dostępny będzie każdorazowo na stronie internetowej.

§ 5
CHARAKTER WYDARZENIA

1. Organizator informuje, iż przedmiotem Wydarzenia są warsztaty naukowe organizowane zgodnie z działalnością statutową Organizatora, co będzie połączone z promocją aktywnego spędzania wolnego czasu.

2. Organizator informuje, iż Wydarzenia mają charakter okazjonalny, a łączna ilość Wydarzeń w skali roku nie przekroczy pięciu.

3. Organizator oświadcza, iż Wydarzenie jest organizowane w ramach działalności statutowej. Organizacja Wydarzenia jest oparta na zasadach niezarobkowych, a cena za uczestnictwo odpowiada co najmniej kosztom poniesionym przez Organizatora w związku z organizacją Wydarzenia.  

4. Organizator informuje, iż wobec zaistnienia przesłanek wyłączeniowych określonych art. 3 pkt 1 ustawy o imprezach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r., ustawa ta nie ma zastosowania do Wydarzenia.