Dołącz do społeczności przedsiębiorców!

Rejestracja

Zarejestruj się, aby uzyskać konto w ASBIRO, które umożliwia zapis na nasze kursy i seminaria oraz zakup nagrań w naszym sklepie.

Rejestracji możesz dokonać również za pośrednictwem następujących mediów społecznościowych, co sprawi, że proces potrwa tylko chwilę. Jeżeli nie chcesz rejestrować się w taki sposób, skorzystaj z poniższego formularza.

Dane konta

Hasło*

Hasło musi mieć conajmniej 5 znaków.

Dane do faktury

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU

Niniejszym dobrowolnie wyrażam zgodę Uczelni ASBiRO (zwanej dalej: „Uczelnią”) na przetwarzanie (w tym utrwalanie, wykorzystywanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie) mojego wizerunku utrwalonego w formie zdjęć (fotografii), nagrań wideo i audio-wideo, w tym także opatrzonych moim imieniem i nazwiskiem, w związku z moim udziałem w wydarzeniach organizowanych przez Uczelnię. Moja zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji mojego wizerunku, w szczególności w Internecie, a dotyczy następujących celów przetwarzania deklarowanych poniżej przez Uczelnię:

 • informacyjnych,
 • promocyjnych,
 • dydaktycznych,
 • archiwalnych.

Udzielona przeze mnie zgoda dotyczy wykorzystywania przez Uczelnię mojego wizerunku w trakcie wydarzeń, w których uczestniczę i po ich ukończeniu.

Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania zawierające mój wizerunek, wykonane podczas wydarzeń organizowanych przez Uczelnię, mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Uczelni oraz wykorzystane w jej materiałach promocyjnych.

Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie, z tytułu wykorzystywania mojego wizerunku dla wyżej wskazanych potrzeb Uczelni.

Jestem świadoma / świadomy, że wyżej wyrażona zgoda może być odwołana przeze mnie w każdym czasie. Ewentualne odwołanie przeze mnie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego administrator danych dokonywał na podstawie zgody przed jej odwołaniem.

Przyjmuję do wiadomości, że przysługują mi prawa:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) danych,
 • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
 • do ograniczenia przetwarzania danych,
 • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przyjmuję do wiadomości, że:

 • Uczelnia ASBiRO jest Administratorem moich danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119: RODO).
 • Uczelnia ASBiRO wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się drogą elektroniczną (e-mailem) na adres ido@asbiro.pl