Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności i plików cookies

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi
osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony
internetowej https://asbiro.pl.

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych
pojęć:
1) Administrator – Uczelnia ASBiRO z siedzibą w Łodzi (NIP: 728-268-57-09, REGON: 100491414),
2) Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://asbiro.pl,
3) Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

§ 2 Ogólne zasady dot. Polityki Prywatności

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, informujemy, że administratorem danych osobowych podanych przez użytkowników w związku i podczas korzystania z usług Uczelni ASBIRO z siedzibą w Łodzi (NIP: 728-268-57-09, REGON: 100491414). Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z wskazanym wyżej Rozporządzeniem oraz w wymaganych przypadkach również za dodatkową zgodą użytkowników. 

Administrator zbiera wyłącznie takie dane osobowe, które są niezbędne do zawarcia umowy i świadczenia wybranej przez Użytkownika usługi oraz możliwości skontaktowania się z Użytkownikiem w celu odpowiedzi na pytania, marketingu usług własnych i przekazywania informacji w ramach newslettera. Podanie danych osobowych jako wymagane jest dobrowolne, jednak konieczne w celu zawarcia umowy i jej realizacji. W przypadku nieudostępnienia przez Użytkownika wymaganych danych, nie będzie możliwe dokonanie rejestracji Użytkownika na Stronie, zawarcie umowy i realizacja wybranej usługi. 

Równocześnie Administrator zapewnia, że dokłada wszelkich starań, aby przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych odbywało się z poszanowaniem prywatności i bezpieczeństwa Użytkowników. 

Kontakt z Administratorem w sprawie danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem adresu mailowego: bok@asbiro.pl

§ 3 Dane osobowe

1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą
formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz rejestracji
(https://asbiro.pl/rejestracja) i formularz edycji konta (https://www.asbiro.pl/edycjaprofilu).
2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza https://asbiro.pl/rejestracja
przetwarzane są w celu świadczenia usług.
4. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza https://asbiro.pl/edycja-profilu
przetwarzane są w celu świadczenia usług.
5. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
6. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika
akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
7. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom
trzecim.
8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed
dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
9. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

1) prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane
dotyczą, ich uaktualnienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
2) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
3) prawo do przenoszenia danych,
4) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu,
jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
5) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem
danych osobowych przez Administratora

10. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych Uzytkownika, który naruszył regulamin obowiązujących na Stronie usług lub obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia okoliczności naruszenia.

11. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych
osobowych następującym podmiotom:
1) Linode, LLC – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze

§ 4 Pliki cookies

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje
tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze,
tablecie, smartonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny
Administratora.
2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a
następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w
celach marketngowych (remarketng, odzyskiwanie porzuconych koszyków) oraz w celu
zapewnienia prawidłowego działania Strony.
3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej
konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików
cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony
przez Użytkownika może być utrudnione.
4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika
usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje
przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich
narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§ 5 Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie
śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
1) piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i
prowadzenia działań remarketngowych,
2) kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.
3) Hotjar – w celu analityki strony

§ 6 Logi serwera

1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym
przechowywana jest Strona.
2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi
obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce
internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi
ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania
Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do
administrowania serwerem.