Ludzie ASBIRO

O sobie...

Specjalizuje się w prawie upadłościowym, restrukturyzacyjnym, korporacyjnym oraz prawie rynku kapitałowego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Aplikację adwokacką odbył przy Izbie Adwokackiej w Warszawie. Zawód adwokata wykonuje od 2015 roku. Posiada kwalifikowaną licencję doradcy restrukturyzacyjnego (Licencja Ministra Sprawiedliwości nr 1286). Certyfikowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu (nr 3/2020). W 2019 roku ukończył studia podyplomowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, kierunek: Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe (restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa) z wynikiem bardzo dobrym. W 2021 roku ukończył studia Master of Business Administration (MBA) na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, praca dyplomowa: „Analiza i diagnoza pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa oraz określenie możliwości jego restrukturyzacji - na przykładzie dwóch firm."

W ramach swojej praktyki świadczy pomoc prawną przedsiębiorcom w stanie niewypłacalności lub zagrożonych niewypłacalnością w postępowaniach upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych. Doradza również osobom fizycznym z zakresu prawa gospodarczego oraz upadłości konsumenckiej. Reprezentuje klientów w toku postępowań gospodarczych, cywilnych oraz egzekucyjnych zarówno po stronie dłużnika, jak i wierzyciela.

Pełnił ponadto funkcję syndyka, tymczasowego nadzorcy sądowego w postępowaniach upadłościowych wobec podmiotów gospodarczych z różnych sektorów oraz w postępowaniach upadłościowych wobec konsumentów, jak również funkcję nadzorcy i zarządcy w postępowaniach restrukturyzacyjnych.

Prowadzi własne projekty komercyjne, ale również angażuje się w obiecujące przedsięwzięcia spoza rynku prawnego. Od wielu lat łączy swoje doświadczenie prawne i inwestycyjne z praktyką w biznesie. Znajduje się w czołówce doradców restrukturyzacyjnych w zakresie ilości przeprowadzonych postępowań restrukturyzacyjnych - postępowań o zatwierdzenie układu w Polsce. Przeprowadza skuteczne restrukturyzacje przedsiębiorców, chroniąc ich przed widmem niewypłacalności i upadłości, co pozwala na dalsze pozostawanie przedsiębiorcy w obrocie gospodarczym. Kładzie nacisk na ratowanie przedsiębiorstw uznając wyższość restrukturyzacji i naprawy przedsiębiorstwa nad upadłością i eliminacją przedsiębiorcy z rynku gospodarczego.

Członek Warszawskiej Izby Adwokackiej. Członek Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych. Członek Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Wiceprezes Zarządu spółki PACTUM S.A., Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect oraz rynku obligacji. Fundator i obecnie Członek Rady Fundacji w Fundacji Walki z Wykluczeniem Finansowym i Pomocy Dłużnikom Od Nowa.

Kontakt

Te informacje są dostępne tylko dla aktywnych członków Klubu ASBiRO.