Alternatywne Lekcje Przedsiębiorczości – zapisy

Cieszymy się bardzo, że razem z nami chcesz wspierać przedsiębiorczość w Polsce! Napisz nam kilka słów o sobie, a my skontaktujemy się z Tobą w celu zorganizowania lekcji u Ciebie w szkole!


  OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU

  Niniejszym dobrowolnie wyrażam zgodę Uczelni ASBiRO (zwanej dalej: „Uczelnią”) na przetwarzanie (w tym
  utrwalanie,
  wykorzystywanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie) mojego wizerunku utrwalonego w formie zdjęć
  (fotografii),
  nagrań wideo i audio-wideo, w tym także opatrzonych moim imieniem i nazwiskiem, w związku z moim udziałem w
  wydarzeniach organizowanych przez Uczelnię. Moja zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji mojego wizerunku,
  w
  szczególności w Internecie, a dotyczy następujących celów przetwarzania deklarowanych poniżej przez
  Uczelnię:

  • informacyjnych,

  • promocyjnych,

  • dydaktycznych,

  • archiwalnych.

  Udzielona przeze mnie zgoda dotyczy wykorzystywania przez Uczelnię mojego wizerunku w trakcie wydarzeń, w
  których
  uczestniczę i po ich ukończeniu.

  Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania zawierające mój wizerunek,
  wykonane
  podczas wydarzeń organizowanych przez Uczelnię, mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Uczelni oraz
  wykorzystane w jej materiałach promocyjnych.

  Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie, z tytułu wykorzystywania mojego
  wizerunku dla wyżej wskazanych potrzeb Uczelni.

  Jestem świadoma / świadomy, że wyżej wyrażona zgoda może być odwołana przeze mnie w każdym czasie. Ewentualne
  odwołanie przeze mnie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego administrator danych
  dokonywał na podstawie zgody przed jej odwołaniem.

  Przyjmuję do wiadomości, że przysługują mi prawa:

  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

  • sprostowania (poprawiania) danych,

  • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),

  • do ograniczenia przetwarzania danych,

  • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Przyjmuję do wiadomości, że:

  • Uczelnia ASBiRO jest Administratorem moich danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia
   Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
   fizycznych
   w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
   uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119:
   RODO).

  • Uczelnia ASBiRO wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się drogą
   elektroniczną (e-mailem) na adres ido@asbiro.pl

  ­­ ­­ ­­ ­­ ­­


  ­­ ­­ ­­ ­­ ­­