Ludzie ASBIRO

Agnieszka Gawłowska

O sobie...

Radca prawny, zajmuje się m.in. szeroko pojętym prawem cywilnym, prawem budowlanym, zamówieniami publicznymi, ochroną zabytków i prawem kontraktowym.
Analizowała wiele umów deweloperskich pod kątem klauzul niedozwolonych. Reprezentuje klientów przed organami administracyjnymi (w tym przed organami ochrony zabytków) oraz sądami powszechnymi i administracyjnymi. Zajmuje się sporządzeniem i analizą umów cywilnoprawnych pod kątem potencjalnych zagrożeń dla klienta. Brała czynny udział w negocjowaniu i zawieraniu umów
z wykonawcami robót budowlanych, a także z innymi podmiotami takimi jak Narodowy Bank Polski, Polska Agencja Prasowa, TVN. Brałam udział w przeprowadzaniu procedur postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Uczestniczyła w realizacji projektu w ramach Priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wartość projektu 48,5 mln zł) oraz w realizacji programu Rewitalizacji Łazienek Królewskich realizowanego w latach 2011 – 2016 w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego - Funduszy Norweskich (wartość projektu 18,5 mln zł).

Kontakt

Te informacje są dostępne tylko dla aktywnych członków Klubu ASBiRO.