Ludzie ASBIRO

dr hab Elżbieta Roszko-Wójtowicz

O sobie...

Elżbieta Roszko-Wójtowicz uzyskała w roku 2020 stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie ekonomia i finanse. Od roku 2008 pracuje w Katedrze Statystyki Ekonomicznej i Społecznej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, a od roku 2021 zatrudniona jest na stanowisku profesora uczelni.

Główne zainteresowania naukowe dr hab. Elżbiety Roszko-Wójtowicz koncentrują się na pomiarze i ocenie zjawisk społecznych i ekonomicznych, szczególnie w zakresie: innowacyjności gospodarek, rozwoju przedsiębiorczości i kształcenia ustawicznego. Kolejnym polem zainteresowań badawczych habilitanta jest rozwój firm rodzinnych obejmujący proces sukcesji międzypokoleniowej. Od 2007 roku aktywnie uczestniczy jako ekspert, zewnętrzny ewaluator lub koordynator w projektach badawczych i aplikacyjnych prowadzonych na poziomie regionalnym lub krajowym (Europejski Fundusz Społeczny lub Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) oraz na poziomie międzynarodowym (Leonardo da Vinci).

Dr hab. Elżbieta Roszko-Wójtowicz prezentowała wyniki swoich badań na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych. Jest autorką kilkudziesięciu artykułów naukowych. Publikuje zarówno w języku polskim jak i w języku angielskim Dorobek naukowy dr hab. Elżbiety Roszko-Wójtowicz mieści się w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie ekonomia i finanse.

Kontakt

Te informacje są dostępne tylko dla aktywnych członków Klubu ASBiRO.